Logo Jans en CO
Telraam
Jans & CO voor een zorg minder

Bezwaren en klachtenreglement


Algemene Bepalingen

Artikel 1:

In deze regeling wordt verstaan onder

  • Jans & CO, de rechtspersoon die optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen
  • Cliënt, een persoon waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind is gesteld bij Jans & CO of op andere wijze een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met Jans & CO
  • Bezwaar, een schriftelijke ter kennis van Jans & CO gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening
  • Klacht, een schriftelijk ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Jans & CO

Artikel 2:

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Jans & CO.

 

Bezwaren

Artikel 3:

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder.
Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan de cliënt een klacht indienen.

 

Klachten

Artikel 4:

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moet voorzien zijn van de volgende punten:

  • Naam en adres cliënt, danwel diegene die de klacht namens cliënt indient
  • Dagtekening (anders geldt datum van ontvangst)
  • Duidelijke omschrijving van de klacht en het tijdstip

 

Artikel 5:

Klachten worden terstond gemeld aan de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zonodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Indien dit lukt ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.
Indien binnen een maand na indienen van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

 

Artikel 6:

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of behandeling wordt gestaakt als:

  • Cliënt zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijk recht heeft gewend
  • Het feit waartegen geklaagd wordt langer dan drie maanden voor ontvangst van de klacht heeft plaatsgevonden
  • De klacht anoniem is

 

Artikel 7:

Jans & CO archiveert de afgedane klachten

Slotbepaling

 

Artikel 8:

Een ieder die bij een behandeling van een bezwaar of klacht is betrokken, is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens van betrokken partijen die hen bij behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

 

Artikel 9:

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2010 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Wij geven:


Opbouwend advies

opbouwend advies,

Een goede samenwerking

een goede samenwerking,

Puzzel

zodat je financiële puzzel klopt

© Jans en co       Disclaimer    Sitemap

ontwerp, realisatie en CMS: Lab 35 | Aalsmeer.nu